Nasza fundacja

pro_salute

Siedziba Fundacji:
Świdnica
Oddziały:
Opole
Sanok


Europejska Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych „PRO SALUTE” na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
W dniu 27.12.2011 roku w Świdnicy założyliśmy Europejską Fundację Inicjatyw Psychospołecznych „PRO SALUTE’ na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.

Fundatorami „PRO SALUTE” są:
•    Katarzyna Jaszewska
•    Justyna Kalus – dyrektor oddziału w Opolu
•    Stanisław Piwowarczyk
•    Łukasz Matusz
•    Piotr Piotrowski


Celem Fundacji jest:
1. Działanie na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
2. Pogłębianie troski o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Propagowanie, prowadzenie i promowanie adekwatnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej i społecznej służących wspieraniu prawidłowego rozwoju psychologicznego i społecznego, zapobieganiu i leczeniu zaburzeń psychicznych.
4. Kształtowanie  świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, prawidłowego rozwoju i funkcjonowania społecznego człowieka.
5. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczej, zmierzającej do pogłębiania wiedzy o psychicznym, emocjonalnym i społecznym rozwoju człowieka.
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
7. Aktywizacja zawodowa różnych grup społecznych, w tym grup defaworyzowanych ze względu na wiek, płeć, sytuację materialną, pochodzenie, orientację seksualną, bezrobotnych, kobiet, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, z wykorzystaniem różnych form doradztwa i wsparcia psychologicznego, edukacyjnego i społecznego.


Fundacja realizuje swe cele statutowe wszystkimi dostępnymi  środkami, w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych: konferencji, sympozjów, kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów, treningów, superwizji, grup Balinta i innych form upowszechniania wiedzy psychologicznej, psychiatrycznej i społecznej.
2. Tworzenie platformy współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi profilaktyką zdrowotna i społeczną, poprzez organizowanie i wspieranie konferencji, sympozjów, seminariów oraz wszelkich innych form działań służących wymienionemu celowi.
3. Tworzenie, realizowanie i upowszechnianie programów profilaktyczno-edukacyjnych, terapeutycznych, naprawczych i korekcyjnych
4. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz ośrodków socjoterapii, psychoterapii i wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
5. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie społecznych centrów pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin
6. Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i społecznego osobom i instytucjom w formie porad, konsultacji, terapii indywidualnych i grupowych, interwencji kryzysowych, psychoedukacji, treningów, warsztatów, grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin.
7. Inicjowanie, realizacja i wspieranie projektów badawczych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie problematyki zdrowia psychicznego, prawidłowego rozwoju i funkcjonowania społecznego.
8. Inicjowanie, realizacja i wspieranie projektów badawczych i edukacyjnych służących promowaniu nurtu psychodynamicznego
9. Organizowanie i wspieranie wolontariatu oraz akcji charytatywnych, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
10. Organizowanie szkoleń dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, pracowników służb społecznych z zakresu pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, społecznej.
11. Organizowanie i prowadzenie społecznych centrów aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych społecznie
12. Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie.
13. Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.
14. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
15. Współpraca z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi oraz prywatnymi, a także osobami fizycznymi, w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
16. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, wydawanie publikacji z zakresu działalności Fundacji
17. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej
18. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
19. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację
20. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu gromadzenie  środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty i aukcje